Sản Phẩm

White Tea & Ginger

White Tea & Ginger
 

Hương đầu: Green Bergamot

Hương giữa: Herbal Floral

Hương cuối: Spicy Vanilla

 

 
Trò chuyện với Kodo