Sản Phẩm

White Rose

White Rose
 

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Rose Floral

Hương cuối: Woody Musk

 

 
Trò chuyện với Kodo