Sản Phẩm

TF NO.5

TF NO.5
 

Hương đầu: Grapefruit, Lemon, Leaves

Hương giữa: Pear, Blackcurrant - Rose, 

Tuberose - Dry Wood

Hương cuối: Vanilla

Trò chuyện với Kodo