Sản Phẩm

TF NO.4

TF NO.4
 

Hương đầu:  Saffron, Cardamom, Sage

Hương giữa: Pepper, Oud, Seaweed

Hương cuối: Patchouli, Vetiver, Guaiacwood

 
Trò chuyện với Kodo