Sản Phẩm

TF NO.3

TF NO.3
 

Hương đầu: Spicy, Clove, Pepper, Citrus, Lemon, Bergamot

Hương giữa: Aromatic, Fougere, Thyme, Juniper, Marine

Hương cuối: Ambery, Woody, Oriental, Patchouli, Vanilla

 
Trò chuyện với Kodo