Sản Phẩm

TF NO.1

TF NO.1
 

Hương đầu: Liquor, Cinnanmon, Coriander

Hương giữa: Nutmeg, Ginger, Geranium

Hương cuối: Benzoin, Patchouti, Tobacco

 
Trò chuyện với Kodo