Sản Phẩm

Green Bamboo

Green Bamboo
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Tropical Pine

Hương cuối: Herbal Woody

  •  

 
Trò chuyện với Kodo