Sản Phẩm

HM NO.1

HM NO.1
 

Hương đầu: Rhubarb, Blackcurrant, Mandarin, Lemon

Hương giữa: Rhubarb, Peony, Jasmine

Hương cuối: Musky, Amberry, Woody

 
Trò chuyện với Kodo