Sản Phẩm

DT NO.2

DT NO.2
 

Hương đầu: Galbanum - Blackcurrant

Hương giữa: Hedione - Guaiacwood

Hương cuối: Vanilla - Musk

 
Trò chuyện với Kodo